Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Welkom bij Edutainment Mink. In deze voorwaarden worden de voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website van Edutainment Mink.

Edutainment Mink is gevestigd op: Bautseplein 39, 6367 BW Voerendaal onder kvk nummer 85665258.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet door met het gebruik van de website van Edutainment Mink als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en Disclaimer en op alle Overeenkomsten: Klant, U en Uw verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van de Onderneming aanvaardt. De Onderneming, Onszelf, Wij, Onze en Ons, verwijst naar onze Onderneming. Partij, Partijen, of Ons, verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant ofwel onszelf.

Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om te voldoen aan de behoeften van de Cliënt met betrekking tot de levering van de vermelde diensten/producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving in Nederland.

Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Betaling:

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. De extra kosten voor de online betaling vallen voor rekening van koper.

Cookies:

Wij maken gebruik van van cookies. Door gebruik te maken van de website van Edutainment Mink geeft u toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Edutainment Mink. De meeste van de hedendaagse interactieve websites maken gebruik van cookies om ons in staat stellen om gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek.

Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak voor de mensen een bezoek mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Beeldmateriaal:

Tenzij anders vermeld, bezitten Edutainment Mink en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Edutainment Mink.

Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van https://edutainmentmink.nl/home/bekijken en/of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden en bepalingen zijn opgenomen.

U mag niet:

Leveringsvoorwaarden:

Uw bestelling wordt ingepakt en klaargezet voor verzending zodra uw betaling voltooid is. De gemiddelde levertijd bedraagt 5 werkdagen. De maximale levertijd van producten die op voorraad zijn bedraagt 3 werkdagen. Deze termijnen zijn indicatief en geen fatale termijnen. De levering wordt verzorgd door verschillende aanbieders. Edutainment Mink is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt tijdens het transport.

Bezorgkosten:

De kosten voor het verzending vallen altijd voor rekening van de koper. Dit geldt zowel voor opsturen als terugsturen.

Klachtplicht:

Koper is verplicht klachten over de producten direct, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen, te melden aan de verkoper. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te worden aangegeven zodat verkoper in staat is om hier adequaat op te reageren. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Intellectueel eigendom:

Edutainment Mink behoudt alle intellectuele eigendomrechten op alle producten, tekeningen, ontwerpen, geschriften, afbeeldingen, documenten, etc. tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.

De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edutainment Mink (laten) kopieren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Wijziging algemene voorwaarden:

Edutainment Mink is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Wijzigingen van groter belang worden zoveel mogelijk door Edutainment Mink met de klant vooraf besproken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Edutainment Mink is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Wanneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwaren worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 21 maart 2024.